Zawartość kursu
Wprowadzenie
W tej części kursu poznasz swojego prowadzącego oraz poznasz więcej szczegółów na temat przebiegu kursu i systemu oceniania.
0/3
Mechanizmy, urządzenia i instalacje jachtowe.
0/3
STERNIK MOTOROWODNY
About Lesson

NUMER IDENTYFIKACYJNY

Numer identyfikacyjny jednostki pływającej to numer nadany jej przez producenta i umieszczony na kadłubie tej jednostki zgodnie z przepisami. Spotkać możesz numer WIN (Watercraft Identification Number), a w przypadku starszych jednostek – numer HIN (Hull Identification Number) albo numer CIN (Craft Identification Number)

Numer identyfikacyjny jednostki pływającej, jest niepowtarzalnym ciągiem cyfr, liter i łącznika, trwale naniesionym na kadłubie jednostki pływającej i obejmuje:

 • kod identyfikacyjny kraju producenta (dla Polski jest to PL);
 • kod identyfikacyjny producenta (producentem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która odpowiada za wprowadzenie na rynek pływającej jednostki rekreacyjnej);
 • numer seryjny;
 • miesiąc i rok produkcji;
 • rok modelu.

Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych jest prowadzony przez Polski Związek Żeglarski z upoważnienia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 09.10.1997 r. na podstawie normy międzynarodowej PN-EN ISO 10087:2019-05 Małe statki – Identyfikacja jednostki pływającej – System kodowania.

Jeżeli jednostka pływająca nie miała nadanego numeru identyfikacyjnego albo nie można go potwierdzić w wystarczający sposób, organ rejestrujący nadaje jednostce indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.


INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY – INI

W przypadku gdy jednostka pływająca nie posiada numeru identyfikacyjnego nadaje się indywidualny numer identyfikacyjny (INI) – należy przez to rozumieć numer nadawany jednostkom pływającym przez organ rejestrujący podczas pierwszej rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej, ;

Indywidualny numer identyfikacyjny (INI) składa się z 15 znaków:

 • skrótu kraju rejestracji: „PL”;
 • łącznika „-”;
 • skrótu właściwego dla administracji polskiej: „PL1”;
 • pięciu znaków oznaczających numer jednostki, składający się z cyfr lub liter, z wyjątkiem liter I, O i Q;
 • kolejnej litery alfabetu łacińskiego od Ado L oznaczającej miesiąc rejestracji;
 • trzech cyfr będących ostatnimi cyframi roku rejestracji.
*Opracowano na podstawie: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

PARAMETRY JACHTU

Długość całkowita, [m] − długość łodzi mierzona między skrajnymi punktami kadłuba na rufie i dziobie z pominięciem takich części należących do wyposażenia kadłuba, jak: ster, bukszpryt, odbojnice itp., tj. elementów, które w niektórych konstrukcjach wystają poza obrys właściwego kadłuba.

Lw− Długość  w  linii  wodnej,  [m] − długość łodzi mierzona na wod-nicy konstrukcyjnej  pomiędzy skrajnymi   punktami kadłuba na rufie i dziobie.

B − Szerokość, [m] − szerokość kadłuba łodzi mierzona w jej najszerszym miejscu na zewnętrznej powierzchni poszycia z pominięciem odbojnic.

T − Zanurzenie, [m] − zanurzenie łodzi mierzone pomiędzy płaszczyzną wodnicy konstrukcyjnej a dolną krawędzią stępki.

H −  Wysokość boczna, [m] − wysokość kadłuba mierzona w płaszczyźnie owręża  –  od  dolnej  krawędzi  stępki  do  górnej  krawędzi  pokładu  głównego  lub  pokładu   nadbudówki   przy   burcie   lub   do   krawędzi   przecięcia   się płynnego przedłużenia    powierzchni  pokładu  z  płynnym  przedłużeniem  burty,  a  dla  łodzi bezpokładowej – do górnej krawędzi burty.

Opracowano na podstawie: Przepisy klasyfikacyjne budowy łodzi motorowych – Polski Rejestr Statków.
0% Ukończono

Strona zabezpieczona przed kopiowaniem

Scroll to Top